Акціонерам


Інформація про зібрання акціонерів

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне акціонерне товариство «Херсон-Діпромісто» (надалі – Товариство), місцезнаходження – Україна, 73000, м. Херсон, вул. Петренка, 18, код за ЄДРФОЮОП 02498091.

2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:

  • Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2019  року.

  • Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів о 10.00 год.

  • Місце проведення загальних зборів (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери):  Україна, 73000, м. Херсон, вул. Петренка, 18, конференц-зала ( 8-й поверх).

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

  • Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 09:30 до 09:45.

  • Час початку реєстрації акціонерів 09:30;

  • Час закінчення реєстрації акціонерів 09:45.

4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

23 квітня  2019 року (станом на 24 годину).

5) Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1.Обрання Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: Косенко О.В.голова Лічильної комісії, Волошина В.М. – член Лічильної комісії; Побережна О.В. - член Лічильної комісії. Припинити повноваження лічильної комісії річих загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов’язків в повному обсязі. Повноваження лічильної комісії припиняються після оформлення усіх протоколів про підсумки голосування з моменту передання документів, щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства – Бабенко А.А. та секретарем Загальних зборів акціонерів – Котурову О.М.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення зборів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок (регламент) зборів акціонерів:

•      голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином: (і) з процедурних питань голосувати підняттям бюлетенів для голосування; (іі) з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;

•      бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів;

•      для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;

•      прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);

•      питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;

•      питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

•      направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів товариства після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;

•      для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 20 хвилин;

•      для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 20 хвилин;

•      у ході загальних зборів може бути оголошено, в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

5. Розгляд звіту виконавчого органу за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2018 рік.

7.Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

8. Розподіл прибутку Товариства та дивідендів, визначення порядку покриття збитків за 2018рік.

Проект рішення: Дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати. Прибуток у сумі 11,9 тис. грн. направити на розвиток виробництва та поповнення обігових коштів.

6) Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – http://www.dipromisto.ks.ua/.

7) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів  Товариство надає акціонерам та/або їх представникам  можливість ознайомитися З документами, що є необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою місцезнаходження Товариства, приймальня керівника, з 9-00 до 12-00 в робочі дні (з понеділка по п’ятницю), а в день проведення зборів – в місці їх проведення. Відповідальна особа: Голова правління Бабенко Андрій Анатолійович. Телефони для довідок: 0552 41-10-10.

8) Інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 15.03.2019р. загальна кількість простих іменних акції становить 5 513 280 штук, з них 2 958 876 простих іменних акцій є голосуючими.

9) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: Для реєстрації та участі в Загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України.

10) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

11) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 38 цього Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2018р. (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

767,0

635,0

Основні засоби

26,7

34,8

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Запаси

1,9

107,9

Сумарна дебіторська заборгованість

263,6

76,6

Грошові кошти та їх еквіваленти

471,3

552,4

Непокритий збиток

573,8,0

586,0

Власний капітал

- 136,8

- 149,0

Статутний капітал

275,7

275,7

Довгострокові зобов'язання

268,8

195,5

Поточні зобов'язання

635,0

788,5

Чистий прибуток (збиток)

13,8

11,9

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5513280

5513280

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

26

16

 

Затверджено протоколом № 01/19 від 05.03.2019р.

Наглядової ради ПрАТ «Херсон-Діпромісто»

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління А.А.Бабенко.

Документи для завантаження

We are recommending you to use more newer version ofbrowser