Акціонерам


Інформація про зібрання акціонерів
Тема: Щорічне зібрання акціонерів ПАТ “Діпромісто”
Дата:НД, 28 квітня 2018 року
Час:10 год 00 хв
Місце:Конференц-зала ( 8-й поверх)
Проект порядку денного:
 1. Про обрання членів лічильної комісії.
 2. Обрання голови та секретаря зборів.
 3. Затвердження порядку проведення зборів.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017р.
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2017р.
 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2017р.
 7. Затвердження річного фінансового звіту товариства за 2017р.
 8. Розподіл прибутку Товариства та дивідендів за 2017р.
 9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у 2018 році.
Шановний акціонер!

Приватне акціонерне товариство «Херсон-Діпромісто», код ЄДРПОУ – 02498091, місцезнаходження:73000, м. Херсон, вул. Петренка, 18, (надалі – Товариство) інформує про скликання чергових загальних зборів акціонерів (надалі – Збори), які відбудуться 29.04.2018р. о 10:00 у приміщенні актової зали. Реєстрація акціонерів проводиться в день та за місцем проведення зборів з 09:00до 09:45. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24.04.2018р.

Особам, які прибудуть для реєстрації та участі у зборах, мати документ, який ідентифікує особу акціонера, представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, який ідентифікує особу представника. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонери, мають право отримувати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборі; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

З документами, що є необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою місцезнаходження Товариства, приймальня керівника, з 9:00 до 12:00 в робочі дні, а в день проведення зборів – в місці їх проведення. Відповідальна особа: Голова правління Бабенко Андрій Анатолійович. Телефони для довідок: (0552) 41-10-10.

Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – http://giprograd.jimdo.com.

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2017р. (тис. грн.)
Найменування показникаПеріод
звітнийпопередній
Усього активів835,03707,3
Основні засоби 34,814,3
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси107,9182,3
Сумарна дебіторська заборгованість76,63 388,4
Грошові кошти та їх еквіваленти61,862,0
Нерозподілений прибуток- 586,02197,0
Власний капітал- 149,02632,0
Статутний капітал275,7275,7
Довгострокові зобов'язання195,5112,2
Поточні зобов'язання788,5558,8
Чистий прибуток (збиток)11,94,4
Середньорічна кількість акцій (шт.)55132805513280
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)1617
ПРОЕКТ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення щодо першого питання проекту порядку денного «Про обрання членів лічильної комісії» :

Обрати Лічильну комісію у складі: Косенко О.В. – голова Лічильної комісії, Волошина В.М. – член Лічильної комісії; Побережна О.В. - член Лічильної комісії. Припинити повноваження лічильної комісії річих загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов’язків в повному обсязі. Повноваження лічильної комісії припиняються після оформлення усіх протоколів про підсумки голосування з моменту передання документів, щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення щодо другого питання проекту порядку денного «Обрання голови та секретаря зборів»:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства – Бабенко А.А. та секретарем Загальних зборів акціонерів – Котурову О.М.

Проект рішення щодо третього питання проекту порядку денного «Затвердження порядку проведення загальних зборів»:

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення загальних зборів акціонерів Товариства:

 • доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.; - відповіді на запитання – до 5 хв.;
 • усі звернення, запитання по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю річних Загальних зборів Товариства, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
 • голосування на загальних зборах акціонерів з процедурних питань здійснювати підняттям бюлетенів для голосування;
 • голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам при реєстрації їх на загальних зборах акціонерів Товариства;
 • після завершення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує підсумки голосування, які оформлюються протоколами лічильної комісії; - підрахунок голосів з кожного питання – до 5 хв.;
 • бюлетень для голосування з питання порядку денного не враховується лічильною комісією, якщо у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення або він надійшов до лічильної комісії після оголошення підсумків голосування з даного питання;
 • бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується на кожній сторінці підписом члена лічильної комісії після завершення загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення щодо четвертого питання проекту порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017р.»:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017р.

Проект рішення щодо п’ятого питання проекту порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2017р.»:

Затвердити звіт правління Товариства за 2017р.

Проект рішення щодо шостого питання проекту порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2017р.»:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017р.

Проект рішення щодо сьомого питання проекту порядку денного «Затвердження річного фінансового звіту товариства за 2017р.»:

Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2017р.

Проект рішення щодо восьмого питання проекту порядку денного «Розподіл прибутку Товариства та дивідендів за 2017р.»:

Дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати. Прибуток у сумі 11,9 тис. грн. направити на розвиток виробництва та поповнення обігових коштів.

Проект рішення щодо девятого питання проекту порядку денного «Про надання згоди на вчинення значних правочинів у 2018 році»:

Надати згоду на вчинення значних правочинів від імені Товариства у 2018 році, характер яких пов’язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, в тому числі (але не виключно) кредитнi договори, договори позики, договори вiдповiдного забезпечення зобов’язань, та уповноважити голову правління Бабенка А.А. укладати від імені Товариства значні правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, які є предметом такого правочину не перевищує 50 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Надати згоду на прийняття Наглядовою радою Товариства у 2018 році рішень щодо укладення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, які є предметом такого правочину перевищує 50 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Загальна гранична сукупна вартiсть всiх зазначених вище правочинiв не обмежується.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 835 тис. грн.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано 29/03/2018р. у № 61(2814) Бюлетеня «Відомості НКЦПФР».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Голова правління А.А.Бабенко.

Документи для завантаження

We are recommending you to use more newer version ofbrowser